Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.avantimo.pl.

2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Aleksandrę Kwiatkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Avantimo Aleksandra Kwiatkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Kamionki 3b, 25-140 Łączna, NIP: 6631880516, REGON: 386274480.

3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Cena: cena brutto Towaru podana na stronie internetowej Sklepu;

Formularz Zamówienia: funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności;

Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zamówienia Towaru niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarcza,̨ gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Konto: funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Sklepie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów systemu informatycznego;

Producent: podmiot produkujący Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.avantimo.pl;

Towar: rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu;

Sprzedawca: podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

Umowa: umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

Zamówienie: prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru, który Klient chce zamówi , sposób zapłaty, sposób dostawy oraz dane Klienta.

4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej (na przykład: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari). W przeglądarce internetowej powinna by włączona obsługa JavaScript i plików cookies.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Sprzedawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

§ 2

[usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

1) umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);

2) umożliwienie Klientom dodania Towaru do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”).

2. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Sprzedawca świadczy bezpłatnie.

3. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpi przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

4. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia odpowiedniego przycisku) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia, Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.

5. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 4 Regulaminu.

6. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w §1 ust. 2 Regulaminu.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§3

[Konto]

1. Założenie Konta wymaga:

1) wypełnienia formularza poprzez podanie wskazanych w nim danych oraz danych do logowania: adres e-mail, hasło;

2) naciśnięcia przycisku potwierdzającego, że Klient zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Klient ma możliwość założenia Konta, także podczas składania Zamówienia w Sklepie poprzez:

1) wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez podanie wskazanych w nim danych;

2) naciśnięcia przycisku potwierdzającego, że Klient chce założy

3) Konto w Sklepie;

4) naciśnięcia przycisku potwierdzającego, że Klient zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Klient może dobrowolnie poda

4. dodatkowe dane takie jak nazwa firmy, NIP, adres firmy.

5. Klient otrzyma informację o założeniu Konta na wskazany przez niego adres e-mail.

6. Klient, któremu założone zostało Konto uzyskuje możliwość logowania się na Konto.

7. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie i podanie wymaganych w nim danych tj. loginu i hasła Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

8. Za pośrednictwem Konta Klient:

1) może składa

2) Zamówienia;

3) może przegląda

4) historię Zamówień;

5) ma dostęp do ustawień, za pomocą których może zmieni

6) swoje dane logowania (np. hasło).

9. Klient upoważniony jest do posiadania jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w
tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta.

10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

11. Klient ma możliwość złożenia zamówienia również bez zakładania Konta.

§4

[Zamówienia]

1. Klient może przegląda

2. Towary dostępne w Sklepie, a następnie je zamawia

3. po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy.

4. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zamówień Towarów dostępnych w Sklepie. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

5. W celu zawarcia Umowy Klient musi złoży

6. Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:

1) wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków;

2) wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych (obowiązkowych) danych albo zalogowania się na Konto;

3) wyboru sposobu dostawy i płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;

4) zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;

5) potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku.

7. Kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru.

8. Na mocy Umowy dotyczącej Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru zamówionego przez Klienta i wyda mu ten Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić.

9. Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.

10. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

11. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia odpowiednio oznaczonego przycisku, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki.

12. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia Towaru, na adres poczty elektronicznej Klienta może zostać wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji.

§5

[Cena]

1. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.

2. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy Towaru.

3. Koszty dostawy zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru.

4. Kwotą należną Sprzedawcy jest kwota podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili dokonywania zakupu przez Klienta.

§ 6

[sposoby i rodzaje płatności]

1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:

1) płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy;

2) płatność z góry szybkim przelewem online – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przelewem za pomocą bankowości internetowej, za pośrednictwem systemu płatności dostępnego w Sklepie.

2. Klient nie może łączy różnych form płatności przy jednym Zamówieniu.

3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym, powinien uiści należną kwotę w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.

4. Płatność, o której mowa w ust. 1 pkt 2) jest realizowana poza Sklepem Internetowym. Obsługa płatności jest realizowana przez serwis Przelewy24, prowadzony przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON 301345068, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

§ 7

[dostawa zamówionego Towaru]

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu w sposób określony w Regulaminie są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej w Sklepie.

3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane w dni robocze.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Klientowi Towaru w ciągu 7 dni roboczych (o ile w opisie danego Towaru nie wskazano inaczej) liczonych od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Do zakupionych Towarów dołączana jest faktura lub paragon w zależności od wyboru Klienta.

6. W przypadku, gdy zamówiony Towar ma by dostarczony Klientowi, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.

7. W przypadku Towarów dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient powinien zbada przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

§ 8

[prawo odstąpienia od umowy]

1. Konsument może odstąpi od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złoży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Towaru.

4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Konsument, który odstąpił od Umowy ma obowiązek zwróci.

8. Towar Sprzedawcy lub przekaz go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Sprzedawca może wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzi się z Towarami i sprawdza je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobiw sklepie stacjonarnym.

12. W przypadku, gdyby, w wyniku korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, wartość Towaru uległa zmniejszeniu, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie wartości Towaru może polega w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może by już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego Towaru jako towaru używanego.

§9

[reklamacje Towaru]

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku, gdy Towar dostarczony Klientowi ma wadę, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawiera dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Klienta i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Klienta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.

5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub wykonanie przez Klienta uprawnień wynikających z rękojmi za wady, wymaga dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, Klient powinien, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, dostarczy

6. Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę, przy czym Towar nie może by dostarczony Sprzedawcy przesyłką za pobraniem. Towar powinien zostać dostarczony w sposób pozwalający na uniknięcie jego uszkodzenia w transporcie. Klient powinien dostarczy wadliwy Towar w stanie kompletnym.

§10

[pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

1. Na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.

2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

§11

[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Avantimo Aleksandra Kwiatkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Kamionki 3b, 25-140 Łączna, NIP: 6631880516, REGON: 386274480.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.

3. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Usługodawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochrona.̨ W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawniona,̨ przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmiana,̨ utrata,̨ uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§12

[zmiana Regulaminu]

1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

4. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach.
Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§13

[postanowienia końcowe]

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.avantimo.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji.

Załączniki:

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Wzór formularza reklamacji